دوره های موجود

هدف ترم : شناخت نظام مسائل ، کلیات و مبانی حوزه تعلیم و تربیت

مدت زمان دوره : سه ماه (آذر- دی-بهمن ) ، 12 هفته آموزشی

ارزیابی نهایی ترم اوّل : 250 امتیاز آموزشی

سطح اوّل: مطالعه آثار استاد عباسی ولدی